Splošni pogoji poslovanja

 

SPLOŠNO           

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja oziroma določajo pravice in obveznosti med strankama, to je med podjetjem LESTUR ( v nadaljevanju: podjetje) ter naročnikom izdelkov ali storitev        ( v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji so sestavni del vsake ponudbe, predračuna ali pogodbe. S potrditvijo ponudbe se šteje, da je naročnik seznanjen  s splošnimi pogoji poslovanja ter, da se z njimi v celoti strinja. Ne priznavamo pogojev strank, če so le – ti drugačni od naših, razen v primerih, če je to drugače dogovorjeno.

Prosimo, da si  pogoje skrbno preberete , nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet reklamacije!

V primeru nejasnosti, prosimo, da nas pokličete in z veseljem vam bomo pomagali.

MERITVE

Podjetje odgovarja za točnost dimenzij. Če naročnik sam posreduje podatke in dimenzije, za pravilnost teh odgovarja sam.

V kolikor pride do sprememb dimenzij že po opravljenih meritvah s strani podjetja in naročnik ni o spremembi obvestil podjetja,  odgovarja  za nepravilnost sam, naročnik. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev naročnika, bremenijo naročnika v celoti..

PONUDBA

Podjetje izdela ponudbo na podlagi pridobljenih dimenzij in drugih  podatkov, katere mu posreduje naročnilk

Za navedene podatke: dimenzija, barva, smeri odpiranja jamči naročnik. Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe  oziroma potrditvijo naročila preveriti ponudbo in v primeru nejasnosti zahtevati pojasnitev nejasnih podatkov. Kasneje nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacije ali garancije.

 V vseh navedenih primerih se šteje, da je kupec vsebino ponudbe natančno preučil in ustreza njegovim zahtevam, ter, da je seznanjen s splošnimi pogoji  podjetja. Vsi dodatni popravki, potrditve in ponudbe morajo biti v pisni obliki.

 Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga, do potrditve  PONUDBE skupaj z DELOVNIM NALOGOM , a izključno v pisni obliki ali po elektronski poti na: info@lestur-vrata.si.  Naročnik dobi po samem naročilu  blaga v predogled in  potrditev    PONUDBO in  DELOVNI NALOG. V kolikor naročnik v roku 8 dni, od prejema PONUDBE in  DELOVNEGA NALOGA,  ne potrdi skladnosti teh  ( glede dimenzij, smeri odpiranja, barve, drevesne vrste, tipa izvedbe, tehničnih detajlov..),  se smatra, da sta dokumenta skladna in je naročilo potrjeno.

Vse spremembe kasneje se ne priznajo ali pa gredo v stroške naročnika. Kadar naročnik oddaja naročilo preko telefona,  elektronske poti ali prinese osebno skice ali dokumentacijo, sam odgovarja za morebitne napake.

Vsa dodatna dela, katera niso predmet ponudbe, se smatrajo kot dodatna dela in se obračunajo dodatno

S plačilom zneska na poslovni račun podjetja, se smatra da je naročilo s strani kupca sprejeto.

V kolikor naročnik ne izvrši naročila, se smatra, da od ponudbe odstopa.

Ponudbe so informativne narave. Rok veljavnosti je  naveden na ponudbi.

CENE

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridružuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo

tipi in opisi naročenih izdelkov,  pozicije, katere so sestavni del ponudbe,  količine, barve, dimenzije ali katera koli druga  dejstva, katera so osnova za izračun cene. Podjetje si pridružuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila tudi v primeru sprememb cen po ceniku ali  podražitve surovin.

Dodatno naročena dela ( npr. zaključne letvice, zaključna dela, odvoz, silikoniziranje, pleskarska dela, zaključna mizarska dela in drugo), katera niso navedena v ponudbi in jih kupec naroči v času montaže se zaračunajo dodatno.

Podjetje si prav tako pridržuje pravico do sprememb v ceni  ali tudi v sami  izdelavi  izdelkov zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov.

OBRAČUN DDV-ja

Splošna stopnja: 22 %.

Znižana stopnja: 9,5%,  namenjena za stanovanjsko gradnjo za fizične osebe – nedavčne zavezance, slovenske državljane z objektom v Sloveniji. Kateri izvedejo nakup stavbnega pohištva skupaj z vgraditvijo za trajno bivanje in v večstanovanjski stavbi uporabna površina ne presega 120m2, v enostanovanjski stavbi pa ne presega 250 m2. Naročnik to dokazuje s podpisom Izjave. Kupec s podpisom jamči za verodostojnost navedenih podatkov.

Davčni zavezanci morajo pri uveljavljanju nižje stopnje DDV 9,5% podati ustrezno izjavo.

Za pravne osebe, katerim dobavimo in vgradimo stavbno pohištvo, se DDV prevali na kupca, na podlagi 76.a

Člena ZDDV-1 obrnjena davčna obveznost.

PLAČILNI  POGOJI

 1. 100% predplačilo, za kar podjetje v korist naročnika prizna dodatni popust.
 2. 50%   predplačilo, 40%  pred odpremo in 10% v roku 8 dni po opravljeni storitvi.
 3. Celotno plačilo v roku 8 dni, po opravljeni storitvi.
 4. Drugače dogovorjena možnost plačila, potrjena s strani podjetja.

 

Za večje količine se prizna dodatni popust.

Naročnik  izvede naročilo / plačilo samo  na poslovni račun podjetja, za sklic navede številko ponudbe/računa.

Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja.

Kupec ima pravico zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa. V nasprotnem primeru podjetje razume , da je naročnik račun v celoti sprejel. Naročnik je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji in v predpisanem valutnem roku. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima podjetje pravico zahtevati zakonite  zamudne obresti, od dneva zapadlosti in ne priznati dogovorjenih popustov po ponudbi.

V primeru neplačila ali  neizpolnjevanja naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico, tudi po izročitvi blaga kupcu. Naročnik mora omogočiti neoviran dostop  do izdelkov in njihov odvoz .

Do plačila celotne kupnine mora naročnik z blagom ravnati kot dober gospodar.

DOBAVNI ROK IN DOBAVA

Dobavni rok je določen s strani podjetja in se določa glede na zasedenost proizvodnje. Dobavni rok se določa na vsakokratno ponudbo in začne teči po vplačilu predplačila, skladno s plačilnimi pogoji. Podjetje stranko pisno ali po telefonu obvesti o roku dobave in montaže najmanj en dan pred pričetkom.  V kolikor se ob montaži ugotovijo neskladnosti, se dobavni rok lahko podaljša.  V tem primeru podjetje odpravi nepravilnosti v najkrajšem možnem času, brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi.

Dobavni rok se lahko podaljša v primerih:

 

 • Višje sile
 • Razlogov na strani kupca
 • Težav oziroma motenj z dobavljenim materialom.
 • V primeru naknadnih  sprememb naročila oziroma dodatnih del.
 •  Zaradi sprememb detajlov in materialov
 • V času kolektivnih  dopustov

 

Kupec lahko dvigne in odpelje naročeno blago v lastni režiji, po predhodnem naročilu. Pred odvozom ga mora pregledati in opozoriti podjetje na morebitne  pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij ne upoštevamo. V kolikor naročnik  vgradi pohištvo v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže, poškodb pri prevozu in montaži.

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga ( dostavi, montaži) dolžan le to pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj v pisni obliki posredovati dobavitelju v roku 8 dni, od prevzema blaga. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

MONTAŽA

Montaža vseh proizvodov se izvaja po navodilih proizvajalca. Med izvajanjem del pri montaži je v izrednih primerih možno, da pride do dodatnih del. Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, a so nujna za dokončanje del, gredo v breme naročnika in se dodatno zaračunajo. Zaščito  in zavarovanje objekta  je dolžan zagotoviti naročnik., razen, če ni pisno dogovorjeno drugače. Naročnik mora zagotoviti dostop za dostavo vozila, do objekta, kjer se bo montaža izvajala in zagotoviti dostop do električne energije in primerne osvetlitve.

Sanacije morebitnih poškodb, ki lahko nastanejo pri montaži zaradi dotrajanosti ali posebnih načinov vgradnje, niso predmet ponudbe in jih naročnik  odpravi sam. Ponudba prav tako ne zajema odvoza starih izdelkov na deponijo. Na željo naročnika, to lahko izvedemo in dodatno obračunamo.

Stranka je dolžna monterja opozoriti na morebitne ovire, kot je skrita inštalacija, vodovod, električna inštalacija in podobno. Sicer v nasprotnem primeru kupec krije  nastale stroške poškodb inštalacij, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

Ob začetku in na koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč naročnik ali njegov pooblaščenec. Skupaj z vodjo montaže morata pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti in napake. V kolikor ima naročnik pripombe  na izdelke ali storitev takoj zapišeta te na  zapisnik. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže  ni prisotnega, mora sam v roku 3 delovnih dni, obvestiti podjetje  v pisni obliki ali po e-pošti   za pomanjkljivosti in napake. Podjetje jim mora v čim krajšem možnem času odpraviti.

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljaviti v pisni obliki. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnosti, ki jo uveljavlja. Za željeno je priložiti tudi fotografije. Hkrati mora podjetju zagotoviti ogled napak, poškodb in nepravilnosti na samem objektu. Uveljavljanje reklamacijskega oziroma garancijskega zahtevka  ne zadrži

obveznosti plačila celotne kupnine. Predmet  reklamacije ne more biti površinska nepravilnost, če ne vpliva na funkcionalnost.

Les ja dar narave in izkazuje svojo lepoto z raznolikostjo v barvi in strukturi.

Vzorčniki posameznih drevesnih vrst, ki jih naročniku nudimo v vpogled za izbor površine izdelka, določajo drevesno vrsto, ne  morejo pa biti osnova za določanje enotne barve in strukture dobavljene drevesne vrste.

Ko podjetje ugotovi, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev. Načini rešitve reklamacije so odprava napak na izdelku, zamenjava izdelka, izboljšanje  ali izstavitev dobropisa. Podjetje ne upošteva reklamacij zaradi napak, ki so nastale  zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje  osebe. V kolikor je reklamacija upravičena , se jo  podjetje obveže odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

GARANCIJSKI ROK

Na izdelke daje podjetje  garancijski rok 24 mesecev od dneva prejetja. Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odstranil vse morebitne napake oziroma okvare za katere je samo odgovorno.

Garancija ne velja za:

 • Mehanske poškodbe, odrgnine, ki so nastale po montaži ali dobavi.
 • Za neprimerno uporabo,  čiščenje in vzdrževanje izdelkov.
 • Če so vrata vgrajena  v prostorih z večjimi klimatskimi razlikami ali vlažnejšo klimo.
 • V  primeru dodatnih vplivov okolja , kot je bližnji vir toplote, direktna sončna svetloba, vlažilci zraka, direkten stik z vodo, prekomerna vlaga in podobno. ( V tem primeru tudi ne garantiramo za ravnost in za barvni ton.)
 • Vsako nestrokovno  montažo, popravilo izdelka s strani naročnika ali tretje  osebe v času garancije.
 • Les je dar narave, zato raznolikost  v barvi in strukturi površin, ni razlog za uveljavljanje napak oz. garancije. Les je naravni material, zato so manjša odstopanja tako v barvi, kot v strukturi,  normalen pojav.

 

Kupec reklamacijo prijavi prodajalcu v pisni obliki. Kupec mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, katero uveljavlja. Za željeno je priložiti fotografije. Hkrati mora kupec podjetju zagotoviti ogled napak, poškodb in nepravilnosti na objektu.

Proizvajalec bo odpravil napako na podlagi dogovora s kupcem, najkasneje v roku 45 dni od prejetja reklamacije.

Po poteku garancije  podjetje zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele za kupljeno blago in servis izdelkov. Vsa vzdrževalna dela in servis se obračunajo. Za nadomestne dele se štejejo tudi deli, kateri  niso enaki orginalu, imajo pa enako funkcijo kot orginal.

VZDRŽEVANJE

Notranja vrata in druge lesene površine ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Čistijo  se z rahlo vlažno krpo. Po potrebi se nasadila in ključavnica namažejo z grafitno mastjo.

Oljene površine se čistijo na kolikor je možno suh način ali z rahlo vlažno krpo, z dodatkom čistila za oljene površine.

IZDAJA RAČUNA

Podjetje mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati po odhodu iz poslovnega prostora.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih ne bo posredovalo nepooblaščenim osebam.

OSTALA DOLOČILA

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih.

REFERENCE

Naročnik z nakupom izdelkov pri podjetju soglaša s tem, da podjetje lahko uporabi fotografije naročnikovih izdelkov za svoje reference. Naročnik v tem primeru ni upravičen do nikakršnega plačila ali drugega nadomestila.

REŠEVANJE SPOROV

V primeru težav se naročnik poveže s podjetjem preko telefona  01 8342 350  ali preko e-pošte info @ lestur-vrata.si. Podjetje si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Pritožba se odda preko e – pošte : info @ lestur-vrata.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Za reševanje vseh sporov, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z 32.členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ( uradni list RS 81/2015, z dne 30.10.2015), podjetje ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih potrošniki lahko sprožili v skladu s tem zakonom.

Podjetje na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS):

 

 

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 10.07.2017  in so dostopni na spletni strani  in sedežu podjetja .

 

Naročilo ponudbe:

Če si želite ponudbo, prosim izpolnite spodnji obrazec.


@